Aplikacja Słupsk dla Studentów

Celem projektu było stworzenie wielojęzycznej aplikacji mobilnej, która pomogłaby jej użytkownikom, głównie studentom Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz odwiedzającym miasto turystom, odkryć piękno naszego miasta i regionu, zapoznać się z uczelnią i szybko odnaleźć najważniejsze informacje praktyczne, np. adresy i telefony miejsc użyteczności publicznej. Nie zabrakło również rozmówek polsko-obcojęzycznych, dzięki którym goście z zagranicy moga nauczyć się najważniejszych polskich zwrotów niezbędnych w codziennej komunikacji.

Aplikacja stworzona jest przez studentów filologii oraz informatyki, którzy pracowali pod opieką nauczycieli akademickich. Projekt wystartował w styczniu 2020 roku i został podzielony na trzy etapy: etap przygotowania projektu aplikacji, etap gromadzenia, opracowywania i tłumaczenia tekstów oraz etap programistyczny.
 

The aim of the project was to create a multilingual mobile application that would help its users, mainly students of the Pomeranian University in Słupsk and tourists visiting the city, discover the beauty of our city and region, get to know the university and quickly find the most important practical information, e.g. addresses and telephone numbers of public places. . There were also Polish-foreign-language phrasebooks, thanks to which foreign guests can learn the most important Polish phrases necessary in everyday communication.

The application is created by philology and computer science students who worked under the supervision of academic teachers. The project started in January 2020 and was divided into three stages: the stage of preparing the application project, the stage of collecting, developing and translating texts, and the programming stage.

Метою проекту було створити багатомовний мобільний додаток, який би допоміг своїм користувачам, переважно студентам Поморського університету в Слупську та туристам, які відвідують місто, відкривати красу нашого міста та регіону, знайомитися з університетом та швидко знаходити найважливіша практична інформація, наприклад, адреси та номери телефонів громадських місць. Були також польсько-іншомовні розмовники, завдяки яким іноземні гості можуть вивчити найважливіші польські фрази, необхідні в повсякденному спілкуванні.

Додаток створено студентами-філологами та інформатиками, які працювали під керівництвом академічних викладачів. Проект стартував у січні 2020 року і поділявся на три етапи: етап підготовки аплікаційного проекту, етап збору, розробки та перекладу текстів та етап програмування.

 
 

Google Play (Android)

Google Play Store badge EN svg

QR APp4Slupsk ggl ANDROID


App Store (iOS)

Get it on apple store

QR APp4Slupsk apple IOS