Cele projektu

  • wypracowanie modelu współpracy z instytucjami o charakterze prospołecznym dla zwiększenia potencjału promocyjno-warsztatowego i poszerzenia zasięgu oddziaływania na wspólnotę lokalną;
  • poszerzenie oferty zajęć popularnonaukowych, kulturalnych oraz promujących zdrowy tryb życia, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży subregionu;
  • poszerzenie oferty popularyzującej aktywny styl życia wśród seniorów;
  • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz tożsamości lokalnej i narodowej;
  • promocja kultury i języka polskiego wśród uczelni/instytucji zagranicznych, w tym dla Polonii;
  • wymiana doświadczeń w zakresie działań prospołecznych na szczeblu krajowym i zagranicznym;
  • analiza oddziaływania regionalnych uczelni wyższych jako czynnika integrującego i stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną..