Nauka

DZIAŁANIA POPULARYZUJĄCE NAUKĘ

Celem ww. działań jest rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży. Planuje się realizację imprez (debat, festiwali, pokazów i in.), w tym warsztatów i zajęć w zakresie nauk ścisłych oraz przyrodniczych celem poszerzania horyzontów zainteresowań oraz  powiększenia potencjału poznawczego dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w kolejnych etapach edukacji.

Działania popularyzujące (w tym realizowane przez ekspertów zagranicznych) w zakresie najnowszych rozwiązań badawczo-technologicznych, w których grupę docelową stanowią studenci oraz, ze względu na otwartą formułę spotkań, wszelkie grupy osób zainteresowanych (seniorzy, biznesmeni gospodarczych branż dominujących w subregionie, miłośnicy tematyki naukowej) celem poszerzenia i uzupełniania posiadanej wiedzy oraz pożądanej implementacji nowoczesnych rozwiązań w ekspansji gospodarczo-społecznej subregionu.

Niezwykle ważnym celem planowanego projektu jest także poszerzenie tolerancji i wiedzy o innych modelach obyczajowości (w tym USA), a przede wszystkim promocja kultury i języka polskiego (także wśród Polonii), szczególnie istotna w dobie umiędzynarodowienia i dynamicznej migracji.

Do promowania tolerancji wielokulturowej skłania m.in. obecność kontyngentu żołnierzy amerykańskich w bazie stanowiącej element tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska (obecność 200 osób rotacyjnie) oraz coraz liczniejsza grupa imigrantów, m.in. ze Wschodu, szczególnie z Ukrainy (ok. 2 000 pracowników w subregionie słupskim). Jako instytucja pożytku publicznego Akademia Pomorska w Słupsku powinna pełnić w tym obszarze rolę kreatora postaw, która w trosce o rozpowszechnianie wiedzy o Polsce, o języku i tradycjach ojczystych wśród obcokrajowców, wychodzi naprzeciw także potrzebom studentów-cudzoziemców.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NAUKOWYM (POZNAWCZYM)

Podjęcie szeregu inicjatyw o zróżnicowanym profilu oddziaływania społecznego skierowanych do wielopokoleniowych grup docelowych stanowi unikalną możliwość jednoczesnej realizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym z obszaru nauk socjologicznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej i nauk o kulturze i religii. Spektrum przykładowych obszarów badawczych obejmuje badania behawioralne na zróżnicowanych grupach populacji, społeczno-kulturowe (w tym dotyczące integracji migrantów we wspólnotach lokalnych i regionalnych), analizę postaw i dziedzictwa kulturowego oraz analizę predyktorów jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem wpływu aktywności fizycznej na zmiany funkcjonalne organizmu człowieka w różnych grupach wiekowych.