Sport

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE – SPORTOWE

Projekt, oprócz promocji dorobku nauki i kultury, ma na celu intensyfikację rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu promocji zdrowego stylu życia. Planowane warsztaty z zakresu aktywności umysłowej i fizycznej będą uzupełnione o praktyczne zajęcia sportowe dedykowane dla odbiorców należących do różnych grup wiekowych w różnych dyscyplinach (koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka i in.), co pozwoli nie tylko wpłynąć na ogólną poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej najmłodszych pokoleń, ale także może być kuźnią talentów i dać szansę na rozwój osobom uzdolnionym, także z mniej zamożnych obszarów subregionu.